הרשות לרשותך - דרכי התקשרות

פעילות המרכז

המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות הוקם בשנת 1995.

המרכז פועל מתוקף חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה -  1995.

 

על פי חוק זה מוסמך המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות  לגבות חובות שונים שלא שולמו במועד לרבות הפרשי הצמדה וריבית, בתוספת פיגורים, שנוספו לחוב על פי דין.

 

 בהתאם לחוק המרכז לגביית קנסות גובה המרכז  את החובות הבאים:

 

א.      קנסות שהוטלו בבתי המשפט המשולמים לאוצר המדינה:

1.      קנסות שהוטלו בבתי משפט לתעבורה

2.      קנסות שהוטלו בבתי משפט בהליך פלילי

 

ב.      פיצוי שנפסק בהליך פלילי המשולם למתלונן

 

ג.       קנסות בשל עבירה של ברירת משפט – דוחות משטרה

 

 אגרות: 

ככל שקיימת לך טענת התיישנות ביחס לחובות אגרות יש לפנות בצירוף אסמכתאות בכתב אל  המרכז בכתובת המפורטת באתר. (יובהר, התיישנות- חלוף 7 שנים ממועד היווצרות החיוב)

 

1.       אגרות בתי משפט בתיקים אזרחיים

2.       אגרות הוצאה לפועל

3.       אגרות הסנגוריה הציבורית

 

הוצאות לטובת אוצר המדינה

 

קנסות שהוטלו ע"פ חוק העבירות המנהליות וקנסות משרדי ממשלה שונים :

 

1.       משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה – קנסות בגין העסקת עובדים שלא כחוק

2.       משרד התמ"ת – קנסות בגין עבודה בשבת, העסקת נוער, שכר מינימום, בטיחות בעבודה, שוויון הזדמנויות, אי הצגת מחירים על סחורות ע"פ חוק.

3.       משרד החקלאות – קנסות בגין עבירות בעניין פיקוח על החי והצומח

4.       הרבנות הראשית לישראל – קנסות בגין הונאה בכשרות

5.       שמורות הטבע והגנים הלאומיים – הגנה על החי והצומח בשמורות הטבע, שמירה על בטיחות המטיילים בשמורות הטבע, חופים.

6.       המפקח על הביטוח – אי הצגת מאזן שנתי ודיווח על סוכנויות ביטוח

7.       משרד התחבורה, מינהל הספנות – קנסות בגין עבירות בתחום התעבורה הימית

8.       בנק ישראל – אי דיווח על מט"ח

9.       משרד התשתיות – הובלה ואספקת מיכלי גז שלא על פי חוק

10.   משרד האוצר – איסור הלבנת הון

11.   משרד הבריאות – חובות אשפוז גריאטרי

12.   משרד הפנים, המפקח הארצי על הבחירות – חובות מימון מפלגות

13.   מבקר המדינה, רשם המפלגות – הפרת ההוראות המנויות בחוק המפלגות

 

 

 

 

 

 

סמכויות המרכז לגביית קנסות

 

1.        מנהל המרכז רשאי לפרוס או לדחות תשלום חוב אם שוכנע כי היו סיבות סבירות לאי תשלום החוב במועד או כי קיימות נסיבות אישיות מיוחדות המצדיקות פריסת החוב  או דחיית תשלום החוב.

2.         תובע במרכז רשאי לפטור מתוספת פיגורים, כולה או חלקה, שהתווספה לחוב אם שוכנע כי היו סיבות סבירות לאי תשלום החוב במועד או כי קיימות נסיבות אישיות מיוחדות המצדיקות פטור.

המרכז אינו מוסמך להפחית תוספת פיגורים בחוב מסוג פיצוי.  

3.       מנהל המרכז רשאי לדרוש מגוף ציבורי מידע על החייב לצורך גביית החוב או לצורך איתור נכסיו

4.        לוועדה הפועלת ברשות האכיפה והגבייה סמכות מכוח חוק נכסי המדינה, תשי"א – 1951 לפטור חייב מתשלום של עד 135,000 ₪ בחוב אגרה או הוצאות משפט המגיעים למדינה, על פי פסק דין במשפט אזרחי או על פי צו תשלום בעל אופי אזרחי במשפט פלילי, אם שוכנעה הוועדה כי קיימות נסיבות המצדיקות פטור.

 

עיקולים והגבלות

 

לאחר שנמסרה דרישת תשלום שנייה  ומשלא הוסדר החוב רשאי המרכז לנקוט  בהליכי גבייה לשם גביית החוב  ובכלל זה לעקל כספים, לעקל ולמכור מיטלטלין ונכסים.

 

בנוסף,  לשם גביית החוב רשאי מנהל המרכז  בכפוף לאמור בחוק, לפנות אל רשם לענייני המרכז בבקשה להטיל על חייב את ההגבלות הבאות :  

•          הגבלת חייב מלקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר והגבלה מלהחזיק דרכון או תעודת מעבר או מהארכת תוקפם פרט לחזרה לארץ.

•          הגבלת יציאתו של החייב מהארץ.

•          הגבלת חייב כלקוח מוגבל לפי חוק שיקים ללא כיסוי.

•          הגבלת חייב מלעשות שימוש בכרטיסי אשראי.

•          הגבלת חייב מלייסד תאגידים או להיות בעל עניין בתאגיד.

•          הגבלת חייב מלקבל, להחזיק  או לחדש רשיון נהיגה. 

 

בחובות מצטברים מעל 50,000 ₪  רשאי המרכז לפנות בבקשה למינוי כונס נכסים . 

                                                                                              

ככלל, העיקולים והגבלות יבוטלו רק לאחר תשלום מלוא החוב בתיקים שבגינם הוטלו ההגבלות והעיקולים .

 

ההוצאות הכרוכות בפעולות הגבייה חלות על בעל החוב ודינן לכל דבר ועניין כדין החוב.   

 

מומלץ להסדיר את החוב בשלבי דרישות התשלום ובטרם יינקטו הליכי גבייה.

 

 

סדר זקיפת תשלומים

 

סעיף 3ד לחוק המרכז לגביית קנסות קובע את סדר זקיפת התשלומים בתיקי המרכז.

בהתאם לכך כל תשלום שישולם לזכות כל חוב יועבר באופן אוטומטי לטובת תיק פיצוי. 

 

 

 

ערוצי שירות ופניות ציבור

 

פניות בטלפון : מרכז מידע ארצי פועל בימים א-ה, בשעות 8:00-16:00

 טל': 35592* או 073-2055000

 

השירותים הניתנים במרכז המידע ותשלומים:

  1.  מתן מידע על גובה החוב ושלבי הטיפול בתיק
  2.  פריסת תשלומים בהתאם לקריטריונים קבועים
  3.  תשלום חובות בכרטיס כרטיס אשראי.

 

פניות בדואר: המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות,

                    ת.ד 45177 ירושלים 91451

 

פניות בדואר אלקטרוני:  gviyamgk@eca.gov.il

 

פניות בפקס: 02-6547799

 

 

אפשרויות תשלום חוב

 

תשלום בכרטיס אשראי:

ניתן לשלם תיק בסכום של עד 15,000 ₪ בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה או באמצעות מרכז המידע הטלפוני.  

החיוב בכרטיס אשראי יכול להיות בתשלום אחד או ב- 3 עד 18 תשלומי קרדיט.

מספר הטלפון של מרכז המידע והתשלומים- 35592* או 073-2055000

השירות ניתן בימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 

תשלום במזומן:

ניתן לשלם את החוב במלואו או את החוב ע"פ הסדר חוב שנקבע במזומן בתשלום מקוון בבנק הדואר.

לביצוע תשלום מקוון ניתן לפנות לכל סניף בנק דואר ולבקש לשלם עבור המרכז לגביית קנסות לאחר הצגת תעודת זהות.

בביצוע תשלום מקוון אין צורך בשוברים

התשלום המקוון מתעדכן באופן מיידי במערכת המחשוב של המרכז לגביית קנסות.