הרשות לרשותך - דרכי התקשרות

מילון מונחים

אזהרה:

עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל נשלחת לחייב אזהרה. באזהרה מצוינת הלשכה בה נפתח התיק ומספרו, והיא כוללת הוראות לחייב והסברים. כמו כן, באזהרה הודעה לחייב כי אם אין ביכולתו לעמוד בתשלום החוב במלואו, עליו להתייצב באחת מלשכות ההוצאה לפועל לחקירת יכולת תוך 20 יום בתיקים מסוג: פסק דין, שטרות, מזונות, משכון/משכנתא. או 30 יום (בתיקים מסוג תביעה מסוג קצוב (תובענות) ואם לא יעשה כן, יראו אותו כמשתמט מתשלום חובותיו והוא צפוי למאסר. לאחר פרק הזמן האמור בקשה לחקירת יכולת ניתן יהיה להגיש רק בלשכה בה נפתח התיק.

  

איחוד תיקים:

במקרה שמתנהלים כנגד החייב מספר תיקי הוצאה לפועל, הוא רשאי לבקש מראש ההוצאה לפועל כי יאחד את התיקים מכל הלשכות בארץ לתיק אחד מרכזי הנקרא: "תיק איחוד".

בקשה לאיחוד תיקים יש להגיש בלשכה בה מירב התיקים כנגד החייב בתיק בו החוב הגדול ביותר.

מטרת איחוד התיקים היא לקבוע תשלום חודשי אחד לחייב המתייחס לכלל התיקים, כאשר התשלום מתחלק באופן יחסי לתיקים, בהתאם לגובה החוב.

לתיק האיחוד לא מצרפים תיקי מזונות ותיקי משכון/משכנתא.

  

בא כוח (ב"כ):

עורך-דין המייצג את הזוכה או החייב, לאחר שקיבל ייפוי כוח המאשר את העובדה שהתבקש לייצגו. את ייפוי הכוח החתום על ידי החייב יש להגיש לתיק הוצאה לפועל.

 

הגבלה (על חייב):

חסימה שבוצעה לאחר תהליך של יידוע והתראה מראש ונועדה להוביל אותך לשלם את חובך. הגבלה זו מוסרת רק בעת תשלום החוב במלואו ו/או החלטת רשם.

 

הגבלה (מכוח הכרזה של חייב מוגבל באמצעים):

הגבלה שמטרתה לאפשר לך לשלם את חובך בהתאם ליכולתך הכלכלית תוך מניעת יצירת חובות נוספים. הגבלה זו מוסרת בהחלטת רשם בלבד.

 

הליך זמני:

הליך שטרם נכנס לתוקפו.

 

התייצבות:

הגעה פיזית לאחת הלשכות.

 

התנגדות:

טענות כנגד החיוב בהליך ביצוע שטר או תובענה.

  

זוכה:

אדם המחזיק בפסק-דין ,תביעה בסכום קצוב,  שטר וכיו"ב  המחייב את האחר לשלם לו, או לעשות דבר שהוא מחויב על פי החוק לבצע. על הזוכה להחזיק באישור על זכאותו (פסק-דין, צ'ק, שטר וכיוב').

 

חייב:

אדם שניתן כנגדו פסק-דין המחייב אותו לשלם לאחר או לעשות דבר שהוא מחויב על פי החוק לבצע.

  

חייב מוגבל באמצעים:

חייב שאינו מסוגל לשלם את כל חובותיו, בתקופה הקבועה בחוק, גם אם יעשה מאמץ גדול. על חייב שהוכרז כ"מוגבל באמצעים" מוטלות ההגבלות הבאות:

 • עיכוב יציאה מן הארץ.
 • הגבלה חמורה בבנק ישראל.
 • הגבלה בשימוש בצ'קים וכרטיסי אשראי.
 • הגבלה להיות בעל עניין בחברה (בעלים, מחזיק מניות, דירקטור וכיו"ב).

 

חקירת יכולת:

חקירה מקיפה בדבר יכולתו הכלכלית של חייב פרטי (חייב שאינו חברה, תאגיד, עמותה וכיו"ב). חייב רשאי לדרוש חקירת יכולת מראש ההוצאה לפועל בכל שלב במהלך התנהלות התיק. מטרת החקירה להוכיח לראש ההוצאה לפועל, לזוכה ולעורך-הדין את יכולתו הכלכלית האמיתית של החייב לגבי החזר חובותיו, זאת על מנת לקבוע את יכולת ההחזר החודשית של החייב.

הטפסים הנדרשים לצורך חקירת יכולת:

 • שאלון בדבר יכולתו הכלכלית ונכסיו של החייב ובני המשפחה הגרים עמו.
 • טופס ויתור על סודיות בדבר כספים ונכסים.
 • מסמכים המעידים על יכולתו הכלכלית של החייב ונדרשים בשאלות. 

 

טענת פרעתי:

טענה ששולם החוב או שחל פטור מתשלומו.

  

מיטלטלין:

כל נכס שאינו מקרקעין.

 

מסירת אזהרה:

מסירת מסמך רשמי של ההוצאה לפועל בדבר חובו של אדם שבלעדי אישור על קבלת האזהרה לא ניתן לפעול כנגד החייב. המסירה יכולה להתבצע באחת מהדרכים הבאות:

 • מסירה על ידי דואר ישראל/שליח לחייב או לבן משפחתו הנחזה כבוגר (גיל 18).
 • שליחת הודעה על דואר רשום אשר החייב סירב לקחת.
 • הדבקה על דלת החייב, לאחר שלושה ביקורים בהם לא היה אף אחד במען המבוקש .

 

מקרקעין:

קרקע, כולל הזכויות על הקרקע, הניתנות לרישום בפנקס המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל והחברה המשכנת, וכל מקום אחר בו רשומים מקרקעין.

 

נומראטור:

מספר בקשה הליך.

 

סעד:

קוד בקשה.

   

עיקול:

פעולה משפטית המופנית נגד בעליו של נכס או המחזיק בו, ומטרתה להגביל את יכולת השימוש בנכס ולהוביל לפירעון החוב לטובת הזוכה.

 

פסק-דין לביצוע:

הוצאה לפועל של פסקי-דין שניתנו בהליך שיפוטי קודם, במטרה לבצע אותם כפי שנכתבו ונוסחו על ידי בית המשפט.

 

צד ג':

צד ג' הוא כל אדם שאינו צד בתיק (כלומר, אינו חייב או זוכה), אך יש לו נגיעה כלשהי (דוגמא: אדם שעוקלו אצלו מיטלטלין של החייב אולם החייב אינו מתגורר עמו).

צד ג' הטוען כי המיטלטלין אינם של החייב, רשאי להגיש את הבקשות הבאות:

 • בקשה לראש ההוצאה לפועל על גבי טופס בקשות צד ג' בצירוף תצהיר בדבר בעלותו על המיטלטלין (+ בקשה לעיכוב הליכים
 • או בקשה לפסק-דין הצהרתי בבית משפט השלום.

 

צו חיוב לתשלומים :

הסכום שנקבע לתשלום מדי חודש.

 

צו עשה:

צו עשה הוא פסק-דין המורה על ביצוע מעשה ו/או החזרת מצב לקדמותו. ניתן להגישו לאורך כל מהלך חייו של תיק תביעה כספית.

 

רשם:

הסמכות השיפוטית בהוצאה לפועל.

 

שטר:

שטר הוא צ'ק או מסמך חליפין המהווה פקודה לתשלום.

 

שכר טרחה א' וב':

שכר טרחה א'- שכר טרחה לעורך דין בגין פתיחת תיק.

שכר טרחה ב'- שכר טרחה לעורך דין בגין נקיטת הליך ראשון בתיק.

 

תיק אב > תיק בן:

תיק מאחד > תיק פרטני.

 

תיקון 19:

הגעה לכל אחת מלשכות הוצל"פ לצורך פריסת החוב לתשלומים.